Artikel 1 Voorwaarden van toepassing

1. In de navolgende tekst dient ‘Re-Job’ telkens te worden gelezen als ‘Re-Job BV gevestigd/postadres Kamerlingh Onnesweg 145 1223 JD Hilversum. De ter uitvoering van de overeenkomst door Re-Job ingeschakelde derden worden ook aangeduid als ‘Re-Job’.
Een ‘Re-Job’er’ is een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitvoering van een bedrijf en die van Re-Job dienst(en) afneemt en de opdrachtgever die aan Re-Job een opdracht verstrekt tot het leveren van diensten aan de coachee.
Onder ‘dienst(en)’ wordt alle werkzaamheden die voortvloeien uit de door Re-Job georganiseerde workshop(s) en/of begeleiding- en coachingstraject(en) en aanverwante diensten.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Re-Job en Re-Job’er met betrekking tot de Diensten, tenzij schriftelijk of per email uitdrukkelijk anders tussen Re-Job en Re-Job’er is overeengekomen.

De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod van Re-Job door de Re-Job’er.

Artikel 2 Omvang verplichtingen

De met Re-Job gesloten overeenkomsten leiden voor Re-Job tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatverplichting, waarbij Re-Job gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van Re-Job kan worden verlangd.

Als Re-Job voor de uitvoering van een met Re-Job gesloten overeenkomst derden inschakelt, is Re-Job gehouden deze derden zodanig zorgvuldig te selecteren, als de opdrachtgever dit zou doen als de opdrachtgever die derden zelf zou selecteren.

Voor zover Re-Job voor een juiste nakoming van haar verplichtingen afhankelijk is van informatie of medewerking door de Re-Job’er, is Re-Job uit haar verplichtingen ontslagen bij niet-tijdig verstrekken van die informatie of verlenen van die medewerking.

Artikel 3 Plaatsing/toelating

Door Re-Job aangeboden Diensten vinden alleen doorgang bij voldoende aanmelding. Bij meer aanmeldingen dan er kunnen worden geplaatst, volgt plaatsing in de volgorde van aanmelding.
Een (telefonische) intake gesprek waarin de leerdoelen van een opleiding met de leerwensen van de Re-Job’er worden afgestemd kan onderdeel uit maken van de Dienst. Dit gesprek is dan het startmoment van de Dienst en is voorwaarde voor deelname aan die betreffende Dienst.

Artikel 4 Annuleren/ontbinden/opzeggen

1. Niet-deelnemen aan een activiteit op die datum, waarop men is geplaatst, wordt aangemerkt als annulering (ook als aan dezelfde activiteit op een later tijdstip wordt deelgenomen). Annulering dient schriftelijk of elektronisch te geschieden.
2. Indien sprake is van een overeenkomst inzake Diensten met een vastgelegde startdatum, geldt het herroepingsrecht als genoemd in de volgende annuleringsregeling: Bij annulering binnen drie maanden voor aanvang is 25 euro administratie-/annuleringskosten verschuldigd. Bij annulering binnen zes weken voor aanvang is 50% van de prijs verschuldigd. Bij annulering binnen drie weken voor aanvang is de volledige prijs verschuldigd. Met inachtneming van het in 3.2 bepaalde mag een geplaatste deelnemer zich laten vervangen. Dit dient tijdig te worden gemeld in verband met intake.
3. De Re-Job’er kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand. Tussentijdse beëindiging leidt niet tot restitutie van de door de consument verschuldigde prijs of het vervallen van de betaalplicht daarvan, behalve de prijs voor (nog) niet geleverd lesmateriaal.
4. De Re-Job’er kan een voor onbepaalde duur gesloten overeenkomst te allen tijde opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand.
5. Als één der partijen wezenlijk tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen en, na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichtingen niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekortkomende partij enige vergoeding is verschuldigd. De tot de beeindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengkomen wijze betaald.
6. Re-Job heeft het recht zonder opgave van redenen de opleiding of opdracht te annuleren of deelname van een deelnemer danwel de door de deelnemer aangewezen vervangende deelnemer te weigeren, in welke gevallen de deelnemer het recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan Re-Job betaalde bedrag.

Artikel 5 Prijzen, facturering en betaling

1 Alle door Re-Job opgegeven prijzen zijn inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De meest actuele prijzen staan vermeld op de website www.re-job.nl. Arrangementskosten behorende bij de opleidingen zijn in de opleidingsprijzen inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk in het aan van Re-Job anders staat vermeld.
2 Betalingen dienen binnen veertien dagen na factuurdatum verricht te zijn. Bij niet tijdige betalingen is vertragingsrente verschuldigd en kunnen incassokosten ter hoogte van 15% van het niet tijdig betaalde bedrag, in rekening worden gebracht. De vertragingsrente is gelijk aan de wettelijke handelsrente.

Artikel 6 Intellectuele eigendom

Voor zover auteurs-, merk-, handelsnaam- of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op door Re-Job ter uitvoering van de overeenkomst geleverde producten en diensten, is en blijft Re-Job houder (krachtens licenties van derden) respectievelijk eigenaresse van deze rechten. De opdrachtgever verkrijgt slechts een niet-overdraagbaar gebruiksrecht voorzover dat voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is. De opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever zijn verstrekt, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, model-, handelsnaam en andere aanduidingen, niet wijzigen of verwijderen.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

1. Re-Job is niet aansprakelijk voor aan haar toe te rekenen indirecte schade. Voor schade die een direct gevolg is van een aan Re-Job toe te rekenen tekortkoming, is Re-Job alleen aansprakelijk als die tekortkoming het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Re-Job. Als Re-Job is gehouden schade te vergoeden, is deze vergoeding beperkt tot de overeengekomen prijs, gemoeid met de overeenkomst.
2. Re-Job zal bij de inschakeling van niet in haar organisatie werkzame derden (zoals adviseurs, deskundigen of dienstverleners) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Re-Job is niet aansprakelijk voor ernstige tekortkomingen van deze derden. In zo’n geval is Re-Job’er verplicht de ingeschakelde derden zelf aan sprakelijk te stellen en eventueel geleden schade op deze derden te verhalen.
3. Voorzover beweging en sport en daarmee te vergelijken activiteiten deel uit maken van de met Re-Job gesloten overeenkomst, dienen deelnemers aan dergelijke activiteiten zelf te beoordelen of zij fysiek en wat conditie betreft in staat zijn verantwoord deel te nemen aan dergelijke activiteiten.

Artikel 8 Vertrouwelijkheid en Persoonsgegevens

Door consumenten verstrekte informatie wordt door Re-Job, diens personeel en/of voor haar werkzame personen vertrouwelijk behandeld. Door het aangaan van een overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal Re-Job uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten. Re-Job zal de door haar verkregen persoonsgegevens beheren op de wijze die de wet voorschrijft.

Re-Job B.V.

Privacy Verklaring

Privacy Verklaring Re-Job BV

Vestigingsplaats: Kamerlingh Onnesweg 145 1223 JD Hilversum

KvK 66120691