Voorwaarden van Dienstverlening

Van Re-Job BV, hierna te noemen Re-Job

Definities

De hierna genoemde begrippen hebben in deze Voorwaarden van Dienstverlening de volgende betekenis:

Re-Job

Re-Job BV, kantoor houdend te Blaricum.

Opdrachtgever

Degene die gebruik maakt van aanbiedingen en diensten van Re-Job.

Voorwaarden

Deze Voorwaarden van Dienstverlening.

Kandidaat (of kandidaten)

Elke persoon of groep personen die in het kader van een opdracht, direct of indirect, in contact wordt (cq worden) gebracht met opdrachtgever, al dan niet door tussenkomst van Re-Job.

 

All-in bruto jaarinkomen

Het bruto jaarsalaris waarop de geselecteerde kandidaat volgens de in artikel 1 bedoelde overeenkomst recht heeft, inclusief vakantiegeld, eventuele additionele vergoedingen, uitkeringen, provisies en bonussen (in de meest ruime zin van het woord) en het totaal aan jaarlijkse leasevergoedingen voor een eventueel te verstrekken auto van de zaak.

 

Toepasselijkheid voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op het door Re-Job uitvoeren van één of meerdere opdrachten. De voorwaarden zijn van toepassing op toekomstige opdrachten tenzij partijen anders overeenkomen.

Indien en voor zover van deze voorwaarden wordt afgeweken dienen de afwijkingen schriftelijk te zijn overeengekomen. De artikel(en) in deze voorwaarden waarvan niet op die wijze afwijking is overeengekomen blijven onverkort van toepassing.

  1. Totstandkoming bemiddelingsopdracht:

Re-Job stelt in overleg met de opdrachtgever de inhoud van de opdracht vast. Een opdracht komt tot stand na de aanvaarding door de opdrachtgever van het aanbod daaromtrent van Re-Job. Afspraken omtrent aanbod en aanvaarding worden in de mail vastgelegd. Re-Job werft en selecteert geschikte Kandidaten ten behoeve van indiensttreding bij de Opdrachtgever.

Het vinden van een Kandidaat gaat op basis van no cure no pay. Na totstandkoming van een arbeidsovereenkomst, dan wel andersoortige samenwerkingsovereenkomst tussen Kandidaat en Opdrachtgever wordt de Werving & Selectie fee in rekening gebracht. Een kopie van deze getekende overeenkomst, en de eventueel daarbij behorende voorwaarden, regelingen of afspraken, wordt binnen een week na ondertekening door opdrachtgever aan Re-Job verstrekt. Deze kopie dient uiterlijk twee weken voor startdatum van de Kandidaat in het bezit te zijn van Re-Job, zodat er tijdig aan de betalingsverplichting kan worden voldaan.

  1. Werving & Selectie fee:

De Werving & Selectie fee wordt berekend op basis van het toekomstige bruto jaarsalaris van de Kandidaat inclusief vakantiegeld en alle emolumenten. De standaard Werving & Selectie fee is 20% van het bruto jaarsalaris inclusief emolumenten per geplaatste Kandidaat. Hierbij hanteren we een minimum te factureren Werving & Selectie fee van 2.500,00 euro. Over de Werving & Selectie fee is omzetbelasting verschuldigd. Onder emolumenten zijn mede, doch niet uitsluitend begrepen: vakantietoeslag, een dertiende maand, verwachte tantième, verwachte bonussen en provisies, de auto van de zaak en algemene onkostenvergoedingen. Op het moment dat een kandidaat 24 uur per week werkt, bedraagt de Werving & Selectie fee 20% over haar fulltime jaarsalaris in plaats van haar parttime jaarsalaris.

3.Facturering:

De factuur voor de Werving & Selectie fee wordt na totstandkoming van een arbeidsoverkomst, dan wel een andersoortige overeenkomst verzonden. Echter uiterlijk 2 weken voor de startdatum van de betreffende kandidaat. Re-Job hanteert een betalingstermijn van 14 dagen.

  1. Garantieregeling:

Indien de overeenkomst tussen opdrachtgever en Kandidaat binnen zes maanden na aanvang van de overeenkomst is beëindigd, zal Re-Job zonder nader honorarium opnieuw de opdracht uitvoeren op voorwaarde dat deze opdracht inhoudelijk gelijk is aan de oorspronkelijke en mits Opdrachtgever jegens Re-Job aan al haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

  1. Boeteclausule:

Indien een Kandidaat binnen 12 maanden na introductie bij opdrachtgever of een aan opdrachtgever gelieerd bedrijf tot overeenstemming komt, is er sprake van een door tussenkomst van Re-Job succesvol afgeronde opdracht waarop deze voorwaarden van Dienstverlening van toepassing zijn.

  1. Aansprakelijkheid:

Re-Job en haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor de eventuele schade als gevolg van het niet, niet volledig of niet deugdelijk uitvoeren van opdrachten of verstrekken van adviezen, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Re-Job.

  1. Toepasselijk recht en geschillen

Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing.